T4 RIA Kit

کیت سنجش T4 به روش رادیوایمونواسی نام
تعیین کمی غلظت T4 به روش رادیوایمونواسی در سرم انسان نام کامل کیت
Thyroid RIA kits نام دسته
100 تعداد تست
Immunoradiometric assay اساس آزمایش
ng/ml 320-0 محدوده شناسایی
lµ 25 نمونه سرم نمونه
ng/ml 906/0 حساسیت
30 دقیقه مدت زمان آزمایش
45 روز عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. لوله‌های پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-T4 : (100 لوله).

2. تریسر I125 (1 ویال، ml 20)

3. استانداردهای T4: 0.0 , 20,40 ,80 ,160 ,320 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده (6 ویال، 1 میلی لیتری).

4. سرم کنترل (1 ویال 1 میلی لیتری)

موادی که در کیت وجود ندارند

1. آب دیونیزه

2. سمپلر µl200-25 و lµ1000 (استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه گاما کانتر

مقدمه:

تیروکسین یا 3، 5،´3،´5 - تترا یدو تیرونین(T4) هورمون اصلی غده تیروئید است که توسط هیپوتالاموس و هیپوفیز با یک مکانیسم فیدبک حساس تنظیم می­شود. TRH تولید شده توسط هیپوتالاموس با تحریک هیپوفیز باعث رهاسازی TSH شده که خود با اثرگذاری بر تیروئید باعث آزادسازی T4 و T3 می­شود. دو هورمون تیروئیدی T3 و T4 توسط مکانیسم فیدبک، ترشح TSH و TRH را کنترل می­کنند. بیش از 99 درصد T4 به پروتئین پلاسمائی مانند گلبولین اتصالی به تیروکسین (TBG) (70درصد)، پره آلبومین(20درصد) و آلبومین (10درصد) متصل می باشد. بنابراین مقدار آزاد T4 کمتر از 0.1% از کل T4 می­باشد. T4 آزاد به علت اتصال به TBG وارد سلول­ها شده و اثر بیولوژیکی خود را اعمال می­کند.

اندازه گیری T4توتال توسط روش های ایمونواسی قابل اطمینان ترین آزمایش غربالگری برای تشخیص اختلالات تیروئیدی در بیماران است. افزایش T4 در پرکاری تیروئید (هیپرتیروئیدی) ناشی از بیماری های گریو (Grrave)، پلومر (Plummer) ، تومورهای تروفوبلاستی و تیروئیدیت مشاهده می شود. غلظت های پایین T4 (هیپوتیروئیدی) با کم کاری تیروئید مادرزادی، میکزودم، تیروئیدیت مزمن (بیماری هاشیماتو) و برخی اختلالات ژنتیکی در ارتباط است.

طراحی محصول:

کیت رادیوایمونواسی سنجش T4 بر اساس رقابتی می باشد. T4 موجود در نمونه ها برای اتصال به آنتی پلی کلونال خرگوشی COAT شده در انتهای لوله ها با T4 ید دار نشاندار شده I125 به رقابت می پردازد. پس از مدت زمان آنکوباسیون محتویات لوله دور ریخته شده و سپس توسط دستگاه گاما کانتر میزان مواد اکتیویته اندازه گیری می شود. میزان فرم اکتیویته موجود در لوله با غلظت T4 نمونه رابطه معکوس دارد. استانداردهای T4 با غلظت مشخص همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد مقدار شمارش در مقابل غلظت T4، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.