10-Panel Drug Test (Cassette) (COC/AMP500/MET500/THC/MTD/MOP/TRA/BZO/TCA/BUP)

 

پنل تست رپید کوکایین، آمفتامین، مت­آمفتامین، حشیش ، متادون ، مورفین ، ترامادول ، بنزودیازپین ، تری سیکلیک اسید و بوپرونورفین نام
مواد مخدر نام دسته
25 تستی تعداد تست
کوکایین (300 ng/ml)، آمفتامین (500ng/ml) ، متآمفتامین (500 ng/ml)، حشیش (50 ng/ml) ، متادون  (300 ng/ml) مورفین (300 ng/ml)، ترامادول (100 ng/ml)، بنزودیازپین (300 ng/ml)، تری سیکلیک اسید (1000)، بوپرونورفین (10 ng/ml) حد مرزی (Cut off)

 

این پنل رپید تست برای غربالگری همزمان چند دارو و متابولیت­های آن در ادرار انسان ، جهت تشخیص تخصصی در محیط خارج از بدن in-vitro  می­باشد.

مقدمه:

پنل رپید چند دارویی یک روش غربالگری ادراری، مرکب از تست های مجزا براساس روش ایمنواسی است. سرعت و حساسیت روش­های ایمونواسی باعث شده است که این روش ها به عنوان مورد قبول ترین روش جهت غربالگری ادراری انواع داروهای مورد سوء مصرف در نظر گرفته شود. این تست یک روش کروماتوگرافیک ایمونواسی جهت ردیابی کیفی داروهای (کوکایین، آمفتامین، مت امفتامین ، حشیش، متادون، مورفین ، ترامادول، بنزودیازپین، تری سیکلیک اسید و بوپرونورفین) در ادرار می باشد.

 

اساس روش:

این پنل یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می­باشد. داروهایی که در نمونه ادرار ممکن است یافت شوند با داروهای حاصل از متابولیک کبد برای اتصال به آنتی بادی­ها در رقابت هستند .در طی آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می­کند. اگر داروهای موجود در ادرار زیر حد مینیمم تشخیص ( Cut off ) باشد محل­های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی­کند . آنتی بادی که بر روی ذرات موجود است به وسیله داروهای کونژوگه شده جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناحیه خط تست (T) برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح داروها حد مینیمم تشخیص باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل­های اتصال آنتی بادی­های داروها را اشغال می­کند . اگر وجود داروهای مد نظر در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی که اگر نمونه ادرار حاوی مقادیر کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می­شود . به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل(C)  آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.