Ferritin ELISA Kit

کیت سنجش فریتین به روش الایزا نام
تعیین کمی غلظت فریتین به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
Anemia ELISA kits نام دسته
96 تعداد تست
Sandwich ELISA اساس آزمایش
ng/ml 1000-0 محدوده شناسایی
lµ 20 نمونه سرم نمونه
ng/ml 2 حساسیت
60 دقیقه مدت زمان آزمایش
12 ماه از تاریخ تولید عمر مفید

این کیت برای اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخایر آهن بدن انسان طراحی شده است.

مواد موجود در کیت الایزا فریتین:

1. پلیت پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-ferritin: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. محلول آنزیم کونژوگه:2 ویال حاوی Anti-Ferritin-HRP در بافر نگهدارنده ، آماده مصرف (2 ویال،ml 12)

3. استانداردهای فریتین: 6 استاندارد در غلظتهای 0, 10, 100, 250,500, 1000 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده که در مقابل استاندارد کبدیWHO IRP 80/602 کالیبر شده اند. (6 ویال، 1 ml).

4. بافر شستشوی غلیظ: PBS-Tween (1 ویال 30 ml)(20X)

5. محلول سوبسترا- رنگزا: پروکسید هیدروژن و تترا متیل بنزدین در بافر نگهدارنده ،آماده مصرف. (1 ویال 11ml)

6. محلول توقف: اسید کلریدریک یک نرمال (1 ویال،6 ml).

7. سرم کنترل: فریتین در سرم به همراه نگه دارنده (1 ویال،1 ml).

* محلول شستشو ، رنگزا و توقف در تمام کیتهای شرکت مشترک میباشند.

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست:

1. میکروپیپت‌های 20 و 200 میکرولیتری دقیق

2. آب مقطر

3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس.

4. کاغذ جاذب رطوبت

مقدمه:

مولکول فریتین از 24 زنجیره پروتئینی تشکیل شده است که وزن مولکولی هر زنجیرهD 20000 است. وظیفه اولیه فریتین ذخیره کردن آهن در بافت‌های بدن است که از همین طریق سلول‌ها را از اثرات سمی آهن غیر متصل محافظت می‌کند. فریتین با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. در بخش مرکزی ساختمان کروی هر مولکول فری تین 4500- 3000 اتم آهن فریک (Fe3+) وجود دارد که تقریبا 20 درصد آهن بدن را تشکیل می دهند. مقدار کمی فریتین در سرم وجود دارد که رابطه مستقیمی با ذخایر بافتی فریتین دارد. لذا از اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخایر آهن بدن استفاده می شود.

غلظت سرمی فریتین بازتابی از تغییرات ایجاد شده در مقدار آهن به علت سن و جنس است. اندازه گیری فریتین سرم در تشخیص کمبود و زیادی آهن بدن اهمیت دارد و از آن برای تشخیص کم خونی فقر آهن از سایر کم خونی با علل مختلف استفاده می شود. در موارد طبیعی مقدار متوسط در زمان تولد بالاست که بتدریج در زمان طفولیت کاهش پیدا می‌کند تا اینکه در زمان بلوغ یک افزایش پیشرونده در ذخیره آهن در جنس مذکر دیده می‌شود که باعت بالا رفتن فریتین می‌شود. در جنس مونث در سنین باروری سطح فریتین کاهش پیدا می‌کند که این حالت تا زمان یائسگی وجود دارد، بعد از آن سطح فریتین سرم افزایش پیدا می-کند.

افزایش فریتین سرم در هموکروماتوز ارثی و سایر شرایط تجمع آهن نظیر تالاسمی ها رخ می دهد. افزایش ملایم فریتین در شرایط التهاب حاد ناشی از عفونت، جراحت یا تومور و بیماری‌های کبدی مشاهده می شود.

اساس آزمایش:

روش آزمون در این کیت ایمونوانزیمومتری است. این تست به کمک آنتی بادی منوکلونال اختصاصی به روش ساندویچی طراحی شده است. بدین گونه که یک آنتی بادی منوکلونال Anti-Ferritin برای تثبیت بر روی فاز جامد و یک آنتی بادی Anti-Ferritin برای کونژوگاسیون با آنزیم( HRP) مورد استفاده قرار گرفته است. با افزودن نمونه سرم مولکول Ferritin با آنتی بادی های فوق واکنش داده و بین آنتی بادی متصل بر روی فاز جامد و آنتی بادی کونژوگه با آنزیم ساندویچ می گردد. پس ازگذشت زمان انکوباسیون (45 دقیقه ) در دمای اتاق و شستشو چاهک ها توسط محلول شستشو دهنده و اضافه کردن محلول سوبسترا و محلول رنگزا و انکوباسیون به مدت 15 دقیقه رنگ آبی ظاهر می گردد.با اضافه کردن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می شود.شدت رنگ در طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می گردد. شدت رنگ رابطه مستقیم با غلظت Ferritin در نمونه دارد.