HCG Urine Rapid Test (Cassette) Self Testing

رپید تست ادراری HCG (cassette) نام
تست بارداری نام دسته
25/50 تستی تعداد تست
25 mlU/ml حساسیت

سنجش سریع یک مرحله­ای جهت تشخیص کیفی هورمون گنادوتروپین جفتی انسان در نمونه ادرار صرفاً جهت تشخیص در محیط خارج از بدن (in vitro).

مواد موجود در کیت:

1. قطره چکان

2. بروشور

3. کاست تست

مواد مورد نیاز که در کیت وجود ندارد:

1. ظرف جمع اوری نمونه

2. تایمر

مقدمه:

گنادوتروپین جفتی انسان یک هورمون گلیکوپروتئینی است که توسط جنین در حال رشد اندکی بعد از لقاح تولید می­شود . در حاملگی طبیعی حدود12 تا 14 روز بعد از لقاح ، هورمون HCG در نمونه ادرار می توان شناسایی کرد. به طور طبیعی سطح HCG هر 48 تا 72 ساعت دو برابر می­شود. ومقدار آن در هفته 12 حاملگی به بالاترین حد خود یعنی mlu/ml000/100-000/200 می­رسد. حضور هورمون HCG اندکی پس از لقاح در ادرار و افزایش سریع غلظت آن در اوایل دوران بارداری تبدیل کرده است. حساسیت این تست mlu / ml 25 است و دارای مخلوطی از آنتی بادی های پلی مونوکلونال جهت تشخیص انتخابی افزایش سطح هورمون HCG در ادرار می­باشد، این تست هیچ گونه واکنش متقابلی با هورمون گلیکوپروتئینی مشابه از جمله hFSH، hLH و hTSH در غلظت ­های فیزیولوژیکی بالا نشان نمی­دهد.

اساس روش:

این تست از دو خط برای نشان دادن جواب استفاده می­کند.خط تست شامل مخلوطی از آنتی بادی مونوکلونال علیه هورمون HCG، برای تشخیص انتخابی افزایش سطح هورمون HCGمی­باشد. خط کنترل(C) آنتی بادی پلی کلونال ، نشان دار شده با نانو ذرات طلا است. هدایت سنجش از طریق اضافه کردن نمونه ادرار به محل قرار دادن نمونه ،روی نوار تست و پیگیری تشکیل خطوط رنگی صورت می‌گیرد. نمونه بر اساس خاصیت مویینگی روی غشای نیتروسلولزی حرکت کرده و با کنژوگه­های رنگی واکنش نشان دهد. تشکیل خط رنگی در ناحیه تست (T) نشان دهنده جواب مثبت و عدم تشکیل آن نشان دهنده جواب منفی است. جهت کنترل برای تعیین صحت آزمایش همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل (C) تشکیل می­شود.