Rapid TRA Drug Test

رپید تست ترامادول نام
مواد مخدر نام دسته
25/50 تستی تعداد تست
300 ng/ml حد مرزی (Cut off)

این تست جهت تشخیص کیفی ترامادول در ادرار می باشد که تنها برای استفاده دارویی و تشخیص in vitroمورد استفاده قرار می­گیرد .

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می­نماید و حساسیت این تست ng/ml 300 می­باشد. (Cut off:300ng/mL)

مواد موجود در کیت:

1. بروشور

2. نوار تست

نوار تست حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد ترامادول و ترکیب پروتئین – ترامادول کنژوگه شده می­باشد. آنتی بادی ثانویه تهیه شده در گونه بز نیز برای خط کنترل به کار گرفته شده است .

مواد مورد نیاز که در کیت وجود ندارد:

1. ظرف جمع اوری نمونه

2. تایمر

مقدمه:

ترامادول یک داروی مسکن شبیه تریاک است و یک نوع اپیویید به حساب می­آید. این دارو برای تسکین دردهای شدید تا متوسط تجویز می­شود. مکانیسم دقیق عملکرد آن معلوم نیست اما دو مسیر مکمل برای آن پیش بینی می­شود: تمایل اتصال پایین برای اتصال به گیرنده های مو(µ) اوپیویید و مهار برداشت نوراپی نفرین و سروتونین. مصرف مداوم دزهای بالای ترامادول می­تواند باعث مقاومت دارویی و وابستگی فیزیولوژیک شده و در نهایت منجر به اعتیاد گردد. ترامادول به طور عمده بعد از مصرف به صورت خوراکی متابولیزه می­شود.30درصد ترامادول به صورت تغییر نیافته و60 درصد آن به صورت متابولیست های شکسته شده در کبد از طریق ادرار دفع می­شود. نیمه عمر ترامادول در سرم حدود 6 تا 7 ساعت و غلظت آن 1. – 3. است. مطالعات نشان می­دهد که غلظت ترامادول در ادرار بیشتر از سرم است لذا نمونه ادرار برای اثبات مصرف ترامادول مناسب تر است.

اساس روش:

تست رپید ترامادول یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می­باشد. داروهایی که در نمونه ادرار ممکن است یافت شوند با داروهای حاصل از متابولیک کبد برای اتصال به آنتی بادی­ها در رقابت هستند. در طی آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می­کند. اگر ترامادول موجود در ادرار زیر ng/ml 300 باشد محل­های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی­کند . آنتی بادی که بر روی ذرات موجود است به وسیله ترامادول ترکیب شده جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناحیه خط تست T)) برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح ترامادول بالایng ∕ ml 300 باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل­های اتصال آنتی بادی­های ترامادول را اشغال می­کند. اگر وجود ترامادول در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناحیه خط تست(T) به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی که اگر نمونه ادرار حاوی مقادیر ترامادول کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می­شود . به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل(C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.

برخی از داروهایی که ممکن است با تست ترامادول مثبت کاذب ایجاد کند:

  • كاربامازپین باعث افزایش متابولیسم ترامادول می‌شود.
  • مصرف ترامادول با داروهای مهار كننده اختصاصی باز جذب سروتونین، نفازودون و ونلافاكسین می‌تواند باعث سندرم سروتونین شود.
  • مصرف ترامادول با داروهای مضعف CNS می‌تواند باعث افزایش اثرات تجمعی داروها شود.
  • مصرف ترامادول با مهار كننده‌های MAO و داروهای نورولپتیك ممكن است باعث افزایش ریسك تشنج شود.
  • مصرف ترامادول با الكل باعث افزایش دپرسیون CNS می‌شود.

موارد منع مصرف:

  • حساسیت شدید به دارو
  • مصرف همزمان داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی، داروهای سایکوتروپ، مسمومیت حاد با الکل