Prolactin (PRL) ELISA Kit

کیت سنجش PRL به روش الایزا نام
تعیین کمی غلظت PRL به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
Fertility ELISA kits نام دسته
96 تعداد تست
Sandwich ELISA اساس آزمایش
ng/ml 100-0 محدوده شناسایی
lµ 20 نمونه سرم نمونه
ng/ml 5/0 حساسیت
حدود 60 دقیقه مدت زمان آزمایش
12 ماه از تاریخ تولید عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. پلیت پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-PRL: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. معرف کونژوگه آنزیمی (1 ویال، ml 12)

3. استانداردهای پرولاکتین: 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده (6 ویال، 0.5میلی لیتری). در مقابل استاندارد سومWHO IS 84/500 کالیبر شده اند.

4. بافر شستشوی غلیظ: PBS-Tween (1 ویال 30 میلی لیتری،20X)

5. محلول سوبسترا- رنگزا: پروکسید هیدروژن و تترا متیل بنزدین (TMB). (1 ویال 11 میلی لیتری)

6. محلول توقف: اسید کلریدریک یک مولار (1 ویال،6 میلی لیتر).

7. سرم کنترل: پرولاکتین در سرم به همراه نگهدارنده (1 ویال،0.5 میلی لیتر).

موادی که در کیت وجود ندارند:

1. میکروپیپت­های دقیق

2. آب مقطر

3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس.

4. کاغذ جاذب رطوبت

مقدمه:

پرولاکتین(PRL) یک هورمون پلی پپتیدی با وزن مولکولی 23000 دالتون است که توسط سلول های لاکتوتروپ هیپوفیز قدامی سنتز و ترشح می شود. ساخت و ترشح پرولاکتین توسط هورمون های هیپوتالاموسی هورمون رها کننده تیروتروپین (TRH) که در تولید پرولاکتین نقش تحریکی دارند و دوپامین به عنوانم یک مهارکننده عمل می­کند تنظیم می­گردد.

پرولاکتین در پلاسما مردان و زنان طبیعی و برخی از مایعات بدن نظیر مایع مغزی نخاعی، منی و مایع آمنیوتیک وجود دارد. عملکرد فیزیولوژیک اصلی پرولاکتین در زنان تکامل غدد پستانی، تحریک رشد پستان و تولید شیر در زنان باردار است. در سه ماهه سوم بارداری غلظت پرولاکتین بطور قابل توجهی افزایش می یابد و بعد از زایمان تا پایان شیردهی نوزاد در سطح بالا باقی می ماند. سطوح پایه پرولاکتین در بالغین نشانگر نوسانات شبانه روزی قابل ملاحظه­ای است. در طی این چرخه، تیترهای بالاتر این هورمون در طی ساعات خواب و مقادیر پائین­تر در زمان بیداری یافت می­شود. تست پرولاکتین در بررسی موارد بالینی از جمله نازایی یا سوء عملکرد محور هیپوتالاموس – هیوفیز بسیار مفید است. همچنین سطوح بالای پرولاکتین با گالاکتوره (جریان خودبخودی شیر از پستان) و آمنوره ( فقدان عادت ماهیانه) همراه است. در غیاب بارداری، هیپرپرولاکتین میا، گالاکتوره و آمنوره نشانه وجود یک فرایند پاتولوژیک است. شایع ترین علت این علائم تومورهای تولید کننده پرولاکتین هیپوفیز می باشد.

طراحی محصول:

اساس آزمون PRL ایمونوانزیمومتری است.

این تست به کمک آنتی بادی منوکلونال اختصاصی به روش ساندویچی طراحی شده است بدین صورت که یک انزیم منوکلونال Anti PRL برای تثبیت برروی فاز جامد و یک آنتی بادی Anti – PRL دیگر برای کونژوگاسیون برای تثبیت با آنزیم HRP مورد استفاده قرار گرفته است.با افزودن نمونه سرم مولکول PRL به طور همزمان با دو آنتی بادی فوق واکنش داده و بین آنتی بادی متصل به فاز جامد و آنتی بادی کونژوکه شده با آنزیم ساندویچ می گردد.

پس ازگذشت زمان انکوباسیون (45 دقیقه ) در دمای اتاق و شستشو چاهک ها توسط محلول شستشو دهنده و اضافه کردن محلول سوبسترا و محلول رنگزا و انکوباسیون به مدت 15 دقیقه رنگ آبی ظاهر می گردد.با اضافه کردن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می شود.شدت رنگ در طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می گردد.

شدت رنگ رابطه مستقیم با غلظت PRL در نمونه دارد.