Rapid BUP Drug Test

رپید تست بوپرونورفین نام
مواد مخدر نام دسته
25/50 تستی تعداد تست
10 ng/ml حد مرزی (Cut off)

این تست جهت تشخیص کیفی بوپرونورفین در ادرار است که تنها برای استفاده دارویی و تشخیص in vitro می­باشد.

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می­نماید و حساسیت این تست ng/ml 10 می­باشد. (Cut off:10ng/mL)

مواد موجود در کیت:

1. بروشور

2. نوار تست

نوار تست حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد بوپرنورفین و ترکیب پروتئین –بوپرنورفین کنژوگه شده می­باشد. آنتی بادی ثانویه تهیه شده در گونه بز نیز برای خط کنترل به کار گرفته شده است .

مواد مورد نیاز که در کیت وجود ندارد:

1. ظرف جمع اوری نمونه

2. تایمر

مقدمه:

بوپرونوفین یک مسکن قوی می­باشد که اغلب برای درمان اعتیاد استفاده می شود. این دارو با نام­های تجاری Subutex ,Buprenex ,Temgesic ,Suboxone که حاوی بوپرونوفینHCl در ترکیب با Naloxone HCl می­باشد. از لحاظ درمانی، بوپرونوفین درمان جایگزین برای معتادین به مواد مخدر (مثل هروئین) می­باشد. در درمان جایگزین، بوپرونورفین به اندازه متادون قوی و موثر می­باشد اما میزان اعتیاد آن نسبت به متادون کمتر می­باشد. غلظت­های بوپرنورفین و نور بوپرنورفین در ادرار ممکن است کمتر از ng∕ mL10 بعد از تایید درمانی باشد اما تا رنج ng∕ ml20 در موارد سوء مصرف نیز می­رسد. نیمه عمر پلاسمای بوپرنورفین 2 تا 4 ساعت می­باشد در حالی که حذف کامل یک دز آن حدود 6 روز طول می­کشد، منشا ردیابی برای داروی مادر در ادرار تقریبا سه روز می­باشد. رپید تست بوپرنورفین یک غربالگری سریع نمونه­های ادرار می باشد که می توان بدون استفاده از وسایل آزمایشگاهی آن را انجام داد . این تست از آنتی بادی مونوکلونال برای تشخیص اختصاصی سطح بالای بوپرنورفین در ادرار استفاده میی­کند. رپید تست BUP در شرایطی مثبت می­شودکه بوپرنورفین در ادرار بیش از ng∕ mL10 برسد.

اساس روش:

تست رپید بوپرنورفین یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می­باشد. داروهایی که در نمونه ادرار ممکن است یافت شوند با داروهای حاصل از متابولیک کبد برای اتصال به آنتی بادی­ها در رقابت هستند. در طی آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می­کند. اگر بوپرنورفین موجود در ادرار زیر ng/ml 10 باشد محل­های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی­کند . آنتی بادی که بر روی ذرات موجود است به وسیله بوپرنورفین ترکیب شده جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناحیه خط تست (T) برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح بوپرنورفین بالای ng ∕ ml 10 باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل­های اتصال آنتی بادی­های بوپرنورفین را اشغال می­کند. اگر وجود بوپرنورفین در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی که اگر نمونه ادرار حاوی مقادیر بوپرنورفین کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می­شود. به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل (C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.