Free T4 ELISA Kit

کیت سنجش Free T4 به روش الایزا نام
تعیین کمی غلظت Free T4 به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
Thyroid ELISA kits نام دسته
96 تعداد تست
Competitive ELISA اساس ازمایش
ng/dl 10-0 محدوده شناسایی
λ 25 نمونه
ng/dl 2/0 حساست
حدود 60 دقیقه مدت زمان آزمایش
12 ماه از تاریخ تولید عمرمفید

مواد موجود در کیت:

1. پلیت پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-T4: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. محلول آنزیم کونژوگه:1 ویال حاوی T4-HRP در بافر نگهدارنده ، آماده مصرف (1 ویال،ml 12)

3. استانداردها: 6 استاندارد در غلظتهای 0، 0.5 ،1.0 ،2.5 ،5 و 10 (ng/dl) در بافر حاوی نگهدارنده. (6 ویال، 0.5 ml).

4. بافر شستشوی غلیظ: PBS-Tween (1 ویال 30 ml)(20X)

5. محلول سوبسترا- رنگزا: پروکسید هیدروژن و تترا متیل بنزدین در بافر نگهدارنده ،آماده مصرف. (1 ویال 11ml)

6. محلول توقف: اسید کلریدریک یک نرمال (1 ویال،6 ml).

7. سرم کنترل: FT4 در سرم به همراه نگهدارنده (1 ویال،0.5 ml).

* محلول شستشو ، رنگزا و توقف در تمام کیتهای شرکت مشترک میباشند.

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست

1. سمپلرهای 25 و 100 میکرولیتری دقیق

2. آب مقطر

3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس.

4. کاغذ جاذب رطوبت

مقدمه:

تیروکسین، هورمون اصلی غده تیروئید می­باشد. با توجه به حلالیت کم این هورمون در محیط آبی، بخش عمده تیروکسین (بیش از% 5/99( به پروتئین حامل مانند گلوبولین تیروکسین، آلبومین و پره آلبومین متصل بوده، بخش کمی به صورت آزاد در خون وجود دارد. از آنجایی که بخش آزاد واجد فعالیت فیزیولوژیک است، اندازه گیری آن معیار مناسب تری نسبت به تیروکسین تام در اختیار می­گذارد چراکه مقدار تیروکسین تام تحت تاًثیر میزان پروتئین­های حامل قرار می­گیرد اما بخش آزاد تقریباً بدون تغییر باقی می­ماند. با این وجود غلظت و ساختار این پروتئین­های حامل در نارسایی یا اختلالات عملکرد کلیه وکبد و همچنین دوران بارداری ممکن است دستخوش تغییرات گردد. این امر میتواند باعث افزایش یا کاهش کاذب در مقادیر Total T4 گردد . بنا براین اندازه گیری غلظت Free T4 در تشخیص بیماری های تیروئید عامل مهمی محسوب می شود در واقع غلظت FreeT4 ،حالت واقعی کارکرد تیروئید را نشان می دهد و سنجش این میزان از T4 آزاد از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد.

اساس روش اندازه گیری:

در این تست الایزا از آنتی بادی منوکلونال اختصاصی که بر علیه یکی از شاخص های آنتی ژنیک مولکول T4 تهیه شده است، استفاده می شود. به این شکل که ،چاهکها با غلظت مشخصی از مونوکلونال آنتی بادی Anti-T4 پوشش داده میشوند. مقدار مشخصی سرم و آنتی ژن T4 کونژوگه شده با آنزیم HRP به چاهک اضافه می شود. در زمان انکوباسیون، T4-HRP و T4 Freeموجود در سرم و استاندارد برای اتصال به آنتی بادی مونوکلونال Anti-T4موجود در کف چاهکها رقابت می کنند. پس از 45 دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق ، چاهک ها با محلول شستشو شسته می شوند. با افزودن محلول سوبسترا - رنگزا و انکوباسیون بمدت 15 دقیقه رنگ آبی بوجود می آید. تولید رنگ با افزودن محلول توقف متوقف می گردد و رنگ آبی به زرد تبدیل می شود که شدت جذب در nm 450 اندازه گیری می شود. شدت رنگ رابطه معکوسی با غلظت T4 Freeدر نمونه مورد آزمایش دارد.