Preservative liquid for biological specimen (Molecular Assay Plus)

 

مایع نگهدارنده نمونه (Molecular Assay Plus) محلولی است که جهت نگهداری و انتقال نمونه های بیولوژیک در دمای محیط و در بازه زمانی معین، با هدف انجام آزمایشات مولکولی نظیرPCR  , Microarray, Real time PCR و NGS مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول به نحوی طراحی شده است که کلیه فرآیندهای مخرب ساختار سلول و ژنوم نظیر پروتئولیز و آپوپتوزیز (مرگ برنامه ریزی شده ) را غیر فعال می نماید. همچنین مایع نگهدارنده نمونه (Molecular Assay Plus) از ترکیبات عاری از نوکلئاز و مهار کننده های پلیمراز تهیه گردیده است. از این رو  این محلول تمامیت ماده ژنتیکی را برای اجرای آزمایشات مولکولی حفظ می نماید.

 

مایع نگهدارنده نمونه (Molecular Assay Plus)  در بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه جامع غربالگری سرطان دهانه رحم )غربالگری HPVاز طریق HPV Molecular Assay) بعنوان بزرگترین آزمایشگاه جامع غربالگری کشور طرحی و برای اجرای طرح ملی غربالگری سرطان دهانه رحم از طریق HPV Molecular Assay معرفی گردیده است.