LH Urine Rapid Test (Strip)

تست رپید هورمون جسم زرد LH نام
تست بارداری نام دسته
25/50 تستی تعداد تست
40 mlU/ml حساسیت

تست رپید LH یک روش سریع ایمونواسی کروماتوگرافیک برای ردیابی کیفی هورمون جسم زرد LH حاصل از تخمک گذاری به کار می­رود. این تست جهت کمک به تشخیص زمان تخمک گذاری می­باشد.

مواد موجود در کیت:

1. بروشور

2. نوار تست

مواد مورد نیاز که در کیت وجود ندارد:

1. ظرف جمع اوری نمونه

2. تایمر

مقدمه:

تخمک گذاری فرایند آزاد سازی تخم از تخمدان می­باشد . تخم پس از ورود به لوله های فالوپ آماده لقاح با اسپرم، 24 ساعت پس از آزاد سازی می­شود. بلافاصله قبل از تخمک گذاری، بدن شروع به ترشح هورمون جسم زرد LH می­کند که بعد آزاد سازی تخمک بالغ از تخمدان می­باشد. افزایش ناگهانی هورمون LH در اواسط سیکل پریود اتفاق می­افتد. این تست یک روش مناسب جهت کمک به پیش­بینی زمان تخمک­گذاری و اوج زمان باروری می­باشد که در این مدت بیشترین احتمال لقاح و حاملگی وجود دارد. رپیدتست LH برای تشخیص تخمک گذاری، میزان افزایش یافته LH را در ادرار ردیابی می­کند و نشان می­دهد تخمک­گذاری در 24 تا 36 ساعت بعدی اتفاق می­افتد. این تست از ترکیب آنتی بادی شامل آنتی بادی مونوکلونال LH می­باشد که به طور اختصاصی سطح افزایش یافته LH را ردیابی می­کند.