FPSA RIA Kit

کیت سنجش F.PSA به روش رادیوایمونواسی نام
تعیین کمی غلظت F.PSA به روش رادیوایمونواسی در سرم انسان نام کامل کیت
Cancer RIA kits نام دسته
100 تعداد تست
Immunoradiometric assay اساس آزمایش
ng/ml 20-0 محدوده شناسایی
lµ 25 نمونه سرم نمونه
ng/ml 0.03 حساسیت
120 دقیقه مدت زمان آزمایش
45 روز عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. لوله‌­های پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلونال Anti-FPSA: (100 لوله).

2. تریسر I125 (1 ویال، ml 20)

3. استانداردهای FPSA: 0.0 , 0.5 ,1 , 2.5 , 5 , 20 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده (6 ویال، 1 میلی­لیتری)

4. سرم کنترل (1 ویال 1 میلی لیتری)

5. Serum Diluent: (1 ویال 12 میلی ­لیتری)

6. محلول شستشو: (1 ویال 40 میلی لیتری)

موادی که در کیت وجود ندارند

1. آب دیونیزه

2. سمپلر 100-25 µl و 1000 lµ

) استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه گاما کانتر

مقدمه:

سرطان پروستات چهارمین سرطان شایع در دنیا و شایعترین سرطان احشایی در مردان می باشد. از نظر پزشکی مقدار PSA-ACT و FREE PSA زمانیکه با مقدار کل PSA یا PSA TOTAL مقایسه شود نقطه تمایز بین سرطان پروستات و بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) است. ولی تا کنون مطالعه کاملی که ارتباط بین سطح سرمی PSA و درجه بیماری را تعیین کند انجام نشده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی PSA توتال و نسبت FREE PSA به PSA توتال با درجه بدخیمی سرطان پروستات در نمونه های بیوبسی به انجام رسید. شکل سوم PSA با وزن ملکولی کمتر از 30 کیلو دالتون که توانایی اتصال با ACT را ندارد فرم غیر فعال یا آزاد آن می باشد. نسبت دو فرم کمپلکس PSA و فرم آزاد در افراد مختلف تفاوت دارد.

اساس روش اندازه گیری :

کیت رادیوایمونومتریک اسی سنجش fPSA بر اساس غیر رقابتی تک مرحله ای می باشد. در این آزمایش از دو آنتی بادی fPSA مونوکلونال بسیار اختصاصی با توانایی تشخیص دو ملکول اپیتوپ متفاوت استفاده می شود. یک آنتی بادی بصورت فاز جامد کوت شده در لوله و دیگری بعنوان I 125 TRACER استفاده می شود. هر دوی این آنتی بادیها همزمان با آنتی ژن های fPSA موجود در استاندارد، سرم کنترل و نمونه واکنش می دهند. مواد غیر اختصاصی در مرحله شستشو از واکنش خارج می شوند. میزان فرم اکتیویته موجود در لوله با غلظت fPSA نمونه رابطه مستقیم دارد. استانداردهای fPSA با غلظت مشخص همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد مقدار شمارش در مقابل غلظت fPSA ، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.