Rapid MOP Drug Test

تست رپید مورفین نام
مواد مخدر نام دسته
25/50 تستی تعداد تست
300 ng/ml حد مرزی (Cut off)

این تست جهت تشخیص کیفی مرفین در ادرار می باشد که تنها برای استفاده دارویی و تشخیص in vitroمورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می­نماید و حساسیت این تست ng/ml 300 می­باشد. (Cut off:300ng/mL)

مواد موجود در کیت:

1. بروشور

2. نوار تست

نوار تست حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد مرفین و ترکیب پروتئین – مرفین کنژوگه شده می­باشد. آنتی بادی ثانویه تهیه شده در گونه بز نیز برای خط کنترل به کار گرفته شده است .

مواد مورد نیاز که در کیت وجود ندارد:

1. ظرف جمع اوری نمونه

2. تایمر

مقدمه:

مسکن های شبه مخدر شامل گروه بزرگی از مواد هستند که با کاهش درد از طریق سیستم عصب مرکزی عمل می­کنند. دز بالای مرفین می­تواند سطح بالاتری از تحمل را ایجاد کند و در مصرف کنندگان آن اعتیادآور می­باشد. مرفین به صورت متابولیک نشده از ادرار خارج می شود و محصول اصلی متابولیک آن کدئین و هروئین می­باشد . مرفین پس از استفاده، تا روزهای بعد قابل ردیابی می­باشد . نوار تست رپید مرفین یک غربالگری سریع نمونه­های ادرار می­باشد که می­توان بدون استفاده از وسایل آزمایشگاهی آن را انجام داد . این تست از آنتی بادی مونوکلونال برای تشخیص گزینشی سطح بالای مرفین در ادرار استفاده می­کند. نوار تست رپید مرفین در صورتی مثبت می­شود که سطح مرفین در ادرار به بالای ng ∕ mL 300 برسد . این غلظت به عنوان حد پایین غربالگری (screening-cut off) برای نتایج مثبت توسط Substance Abuse and Mental Health Services Administration(SAMHSA,US) پیشنهاد شده است.

اساس روش:

تست رپید مرفین یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می­باشد. داروهایی که در نمونه ادرار ممکن است یافت شوند با داروهای حاصل از متابولیک کبد برای اتصال به آنتی بادی­ها در رقابت هستند .در طی آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می­کند.. اگر مرفین موجود در ادرار زیر ng/ml 300 باشد محل­های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی­کند . آنتی بادی که بر روی ذرات موجود است به وسیله مرفین ترکیب شده جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناحیه خط تست (T) برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح مرفین بالایng ∕ ml 300 باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل­های اتصال آنتی بادی­های مرفین را اشغال می­کند . اگر وجود مرفین در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناحیه خط تست(T) به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی که اگر نمونه ادرار حاوی مقادیر مرفین کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می­شود . به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل(C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.

برخی از داروهایی که ممکن است با تست مورفین مثبت کاذب ایجاد کند:

  • دکسترومتورفان
  • کدئین، مورفین
  • تبائین
  • ریفامپین
  • کینین
  • تایلنول