PSA RIA Kit

کیت سنجش PSA به روش رادیوایمونواسی نام
تعیین کمی غلظت PSA به روش رادیوایمونواسی در سرم انسان نام کامل کیت
Cancer RIA kits نام دسته
100 تعداد تست
Immunoradiometric assay اساس آزمایش
ng/ml 100-0 محدوده شناسایی
lµ 25 نمونه سرم نمونه
ng/ml 06/0 حساسیت
60 دقیقه مدت زمان آزمایش
45 روز عمر مفید

کیت PSA برای اندازه گیری کمی آنتی ژن اختصاصی پروستات در سرم انسان طراحی شده است.

مواد موجود در کیت

1. لوله‌­های پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلونال Anti-PSA: (100 لوله).

2. تریسر I125 (1 ویال، ml 10)

3. استانداردهای PSA: 0.0 , 0.8 ,2.5 , 5 ,15 , 50, 100 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده (7 ویال، 0.5 میلی­لیتری)

4. سرم کنترل (1 ویال 1 میلی لیتری)

5. Serum Diluent: (1 ویال 12 میلی ­لیتری)

6. محلول شستشو: (1 ویال 40 میلی لیتری)

موادی که در کیت وجود ندارند

1. آب دیونیزه

2. سمپلر 25-100 µl و 1000 lµ (استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه گاما کانتر

مقدمه:

آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) یک زنجیر گلیکوپروتئینی با وزن تقریبی 34 kDa است که فعالیت سرین پروتئازی دارد. PSA از لحاظ ایمونولوژیک اختصاصی بافت پروستات است و از سلول های طبیعی، خوش خیم و سرطانی اپی تلیوم پروستات ترشح می شود. PSA از نظر عملکرد و خواص ایمونو شیمیایی از اسید فسفاتاز پروستاتی مجزا است.

غلظت PSA در سرم بیماران مبتلا به سرطان پروستات، هیپرتروفی پروستاتی خوش خیم و شرایط التهابی مرتبط با جراحی و متاستاز بیماری افزایش می یابد. در حال حاضر، PSA به عنوان مارکر سرمی ارزشمند که از صحت بالایی برخوردار است در تشخیص سرطان پروستات و پایش درمان تومور از طریق جراحی یا سایر درمان ها شناخته شده است.

اساس آزمایش:

کیت رادیوایمونومتریک اسی (Immuno Radio Metric Assay) سنجش PSA بر اساس واکنش غیر رقابتی تک مرحله ای می باشد. در این آزمایش از دو آنتی بادی PSA مونوکلونال بسیار اختصاصی با توانایی تشخیص دو ملکول اپیتوپ متفاوت استفاده می شود. یک آنتی بادی بصورت فاز جامد کوت شده در لوله و دیگری بعنوان ( ) TRACER استفاده می شود. هر دوی این آنتی بادی ها همزمان با آنتی ژن های PSA موجود در استاندارد، سرم کنترل و نمونه واکنش می دهند. مواد غیر اختصاصی در مرحله شستشو از واکنش خارج می شوند. میزان فرم اکتیویته موجود در لوله با غلظت PSA نمونه رابطه مستقیم دارد. استانداردهایPSA با غلظت مشخص همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد مقدار شمارش در مقابل غلظت PSA ، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.