Free T4 RIA Kit

کیت سنجش Free T4 به روش رادیوایمونواسی نام
تعیین کمی غلظت Free T4 به روش رادیوایمونواسی در سرم انسان نام کامل کیت
Thyroid RIA kits نام دسته
100 تعداد تست
Immunoradiometric assay اساس ازمایش
ng/dl 5-0 محدوده شناسایی
λ 25 نمونه سرم نمونه
ng/dl 0.08 حساست
30 دقیقه مدت زمان آزمایش
45 روز عمرمفید

مواد موجود در کیت:

1. لوله‌های پوشانده شده با آنتی ژن T4: (100 لوله).

2. تریسر I125 (1 ویال، ml 10)

3. استانداردهای FREE T4: 0.0 , 0.4 ,0.85 ,1.9 ,5 , ng/dl در بافر حاوی نگهدارنده (5 ویال، 0.5 میلی­لیتری)

4. سرم کنترل (1 ویال 1 میلی لیتری)

موادی که در کیت وجود ندارند

1. آب دیونیزه

2. سمپلر µl25، 100، 300 و lµ1000 (استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه گاما کانتر

مقدمه:

تیروکسین، هورمون اصلی غده تیروئید می­باشد. با توجه به حلالیت کم این هورمون در محیط آبی، بخش عمده تیروکسین (بیش از% 5/99( به پروتئین حامل مانند گلوبولین تیروکسین، آلبومین و پره آلبومین متصل بوده، بخش کمی به صورت آزاد در خون وجود دارد. از آنجایی که بخش آزاد واجد فعالیت فیزیولوژیک است، اندازه گیری آن معیار مناسب تری نسبت به تیروکسین تام در اختیار می­گذارد چراکه مقدار تیروکسین تام تحت تاًثیر میزان پروتئین­های حامل قرار می­گیرد اما بخش آزاد تقریباً بدون تغییر باقی می­ماند. با این وجود غلظت و ساختار این پروتئین­های حامل در نارسایی یا اختلالات عملکرد کلیه وکبد و همچنین دوران بارداری ممکن است دستخوش تغییرات گردد. این امر میتواند باعث افزایش یا کاهش کاذب در مقادیر Total T4 گردد . بنا براین اندازه گیری غلظت Free T4 در تشخیص بیماری های تیروئید عامل مهمی محسوب می شود در واقع غلظت FreeT4 ،حالت واقعی کارکرد تیروئید را نشان می دهد و سنجش این میزان از T4 آزاد از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد.

اساس روش اندازه گیری :

کیت رادیوایمونومتریک اسی سنجش FT4 بر اساس ساندویچ رقابتی می باشد. در این آزمایش میان فرم آزاد T4 نمونه و کالیبراتور برای اتصال به FT4 کونژوگه آنتی سرم COAT شده به لوله ها رقابت وجود دارد و زمانیکه anti-T4 آنتی سرم در لوله ها فیکس شد بعد از آسپیراسیون بوسیله دستگاه گاما کانتر خوانده می شود. میزان فرم اکتیویته موجود در لوله با غلظت FT4 نمونه رابطه معکوس دارد. استانداردهای FT4 با غلظت مشخص همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد مقدار شمارش در مقابل غلظت FT4، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.