T3 ELISA Kit

کیت سنجش T3 به روش الایزا نام
تعیین کمی غلظت T3 به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
Thyroid ELISA kits نام دسته
96 تعداد تست
Competitive ELISA اساس آزمایش
0-10 ng/ml محدوده شناسایی
lµ 20 نمونه سرم نمونه
ng/ml 0.2 حساسیت
حدود 60 دقیقه مدت زمان آزمایش
12 ماه از تاریخ تولید عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. پلیت پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-T3: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. معرف کونژوگه آنزیمی:آنتی ژن T3 نشاندار شده با آنزیم HRP(1 ویال، ml 12)

3. استانداردهای T3: 0.0 , 0.5 ,1.0 ,2.5 ,5.0 ,10 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده (6 ویال، 0.5میلی لیتری).

4. بافر شستشوی غلیظ: PBS-Tween (1 ویال 30 میلی لیتری،20X)

5. محلول سوبسترا- رنگزا: پروکسید هیدروژن و تترا متیل بنزدین (TMB). (1 ویال 12 میلی لیتری)

6. محلول توقف: اسید کلریدریک یک نرمال (1 ویال،6 میلی لیتر).

7. سرم کنترل: T3 در سرم به همراه نگهدارنده (1 ویال،1 میلی لیتر).

موادی که در کیت وجود ندارند:

1. آب دیونیزه

2. سمپلر µl200-20و lµ1000 -100 ( استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه الایزا با پهنای باند 10nm یا کمتر و دامنه OD 0-3 یا بیشتر در طول موج 450nm

4. دستگاه شستشو (washer) برای میکروپلیت ها

5. کاغذ جاذب

مقدمه:

هورمون های T4 و 3، 5،´3،- تری یدو تیرونین(T3) در گردش خون با اتصالات ضعیفی به پروتئین­های ناقل پلاسما شامل TBG (گلوبولین متصل شونده تیروکسین) و TBPA (پیش آلبومین متصل شونده تیروکسین ) وصل شده­اند. غلظت T3 موجود در گردش خون بطور قابل ملاحظه­ای از غلظت T4 کمتر است، اما از لحاظ بیولوژیکی بسیار فعالتر از T4 می­باشد.

اندازه گیری غلظت T3 در تشخیص بیماری های تیروئید عامل مهمی محسوب می شود. تعیین غلظت T3 در شناسائی موارد پرکاری تیروئید با غلظت T4 طبیعی و T3 افزایش یافته اهمیت دارد. افزایش T3 بدون افزایش در T4 غالبا نشان دهنده عود پرکاری تیروئید در بیماران درمان شده قبلی است. یکی دیگر از کاربردهای بالینی T3 در بیماران با عملکرد طبیعی غده تیروئید است که تنها با غلظت طبیعی T3 قابل تایید است اگر چه غلظت T4 پایین باشد.

اندازه گیری T3 همچنین در پایش بیماران مبتلا به پرکاری تحت درمان و بیماران بهبود یافته که درمان خود را قطع کرده اند، سودمند می باشد. به خصوص در تشخیص بین پرکاری و عملکرد طبیعی غده تیروئید (یوتیروئید) ارزشمند است.

علاوه بر پرکاری تیروئید، غلظتT3 همانند T4 در دوران بارداری، دریافت قرص های ضد بارداری یا استروژن درمانی افزایش می یابد که نتیجه افزایش غلظت پروتئین TBG می باشد. همچنین کاهش غلظت TBG با کاهش غلظت T3 همراه می گردد. این تغییرات در غلظت T3، انعکاس درستی از وضعیت غده تیروئید نشان نمی دهند.

در اکثر موارد هیپرتیروئیدی مقدار T3 و T4 توأماً بالاست ولی در بعضی از حالات مانند Thyrotoxicosis غلظت T3 به تنهایی بالا بوده در حالیکه T4 و TBG طبیعی هستند. مقادیر بالای T3 همچنین در ندول­های تیروئید و ادنوم توکسیک پلامر دیده می­شود.

طراحی محصول:

در این تست الایزا از آنتی بادی منوکلونال اختصاصی که بر علیه یکی از شاخص های آنتی ژنیک مولکول T3 تهیه شده است، استفاده می شود. به این شکل که ،چاهکها با غلظت مشخصی از مونوکلونال آنتی بادی Anti-T3 پوشش داده میشوند. مقدار مشخصی سرم و آنتی ژن T3 کونژوگه شده با آنزیم HRP به چاهک اضافه می شود. در این روش از 8- آنیلینو- 1- نفتالن سولفونات (ANS) برای جدا کردن T3 از پروتئین های پلاسما برای اندازه گیری غلظت توتال T3 استفاده می شود. در زمان انکوباسیون، T3-HRP و T3 موجود در سرم و استاندارد برای اتصال به آنتی بادی مونوکلونال Anti-T3 موجود در کف چاهکها رقابت می کنند. پس از 45 دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق ، چاهک ها با محلول شستشو شسته می شوند. با افزودن محلول سوبسترا - رنگزا و انکوباسیون بمدت 15 دقیقه رنگ آبی بوجود می آید. تولید رنگ با افزودن محلول توقف متوقف می گردد و رنگ آبی به زرد تبدیل می شود که شدت جذب در nm 450 اندازه گیری می شود. شدت رنگ رابطه معکوسی با غلظت T3 در نمونه مورد آزمایش دارد.