LH ELISA Kit

کیت سنجش LH به روش الایزا نام
تعیین کمی غلظت LH به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
Fertility ELISA kits نام دسته
96 تعداد تست
Sandwich complex ELISA اساس آزمایش
mlU/ml 100-0 محدوده شناسایی
lµ 20 نمونه سرم نمونه
mlU/ml 1 حساسیت
حدود 60 دقیقه مدت زمان آزمایش
12 ماه عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. پلیت پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti- LH: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. محلول آنزیم کونژوگه:1 ویال حاوی Anti- LH -HRP در بافر نگهدارنده ، آماده مصرف (1 ویال،ml 12)

3- استانداردها: 6 ویال نیم میلی لیتری از استاندارد با غلظت های 0، 5.0، 10، 25، 50 و100براساس mIU/ml ، در بافر حاوی نگهدارنده که در مقابل استاندارد WHO 2nd IS, 80/552 کالیبر شده اند. (6 ویال،ml 0.5).

4. بافر شستشوی غلیظ: PBS-Tween (1 ویال 30 ml)(20X)

5. محلول سوبسترا- رنگزا: پروکسید هیدروژن و تترا متیل بنزدین در بافر نگهدارنده ،آماده مصرف. (1 ویال ml11)

6. محلول توقف: اسید کلریدریک یک نرمال (1 ویال،6 ml).

7. سرم کنترل: LH در سرم به همراه نگه دارنده (1 ویال،0.5 ml).

* محلول شستشو ، رنگزا و توقف در تمام کیتهای شرکت مشترک میباشند.

موادی که در کیت وجود ندارند:

1. میکروپیپت­های دقیق

2. آب مقطر

3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس.

4. کاغذ جاذب رطوبت

مقدمه:

هورمونLuteinizing Hormone) LH) ملکولی گلیکوپروتئینی بزرگی است که دارای دو زیرواحد آلفا و بتا می باشد. زیرواحد آلفا در سه هورمون TSH، HCG و FSH مترشحه از هیپوفیز قدامی یکسان هستند، در حالیکه زیرواحد بتا در آنها متفاوت بوده و این زیرواحد توانایی اتصال به رسپتور مربوطه را داراست. این هورمون از هیپوفیز قدامی از سلول هایی تحت عنوان گنادوتروف ها ترشح می شوند. در هر دو جنس زن و مرد، LH ترشح استروئیدهای جنسی از غدد جنسی را تحریک می کند. در بیضه ها، اتصال LH به رسپتورهای روی سلولهای لیدیگ (Leydig cells) باعث تحریک سنتز و ترشح تستوسترون می شود. در تخمدان ها، LH باعث تحریک ترشح استروژن می شود. در زنان، تخمک گذاری فولیکول های بالغ در تخمدان با ترشح ناگهانی و بالای LH القاء می شود که تحت عنوان موج LH قبل از تخمک گذاری (preovulatory LH surge) نامیده می شود. سلول های باقی مانده داخل فولیکول های تخمک گذاری شده برای تشکیل اجسام زرد رشد می کنند. این اجسام زرد هورمون های استروئیدی پروژسترون و استرادیول ترشح می کنند که پروژسترون برای نگهداری بارداری ضروری است. در اغلب پستانداران، LH برای ادامه بقاء و عملکرد اجسام زرد مورد نیاز است. در واقع نام LH از این اثر تولید جسم زرد (luteinization) از فولیکول های تخمدان منشاء گرفته شده است. تعیین غلظت این هورمون در مسئله باروری حائز اهمیت می باشد. اين تست برای ارزیابی عملکرد هیپوفیز بيمار، شامل مسائل باروری، نارسایی غدد جنسی، مسائل دوران بلوغ یا تومورهای هیپوفیز؛ هنگامی که فرد دچار مشکل حامله شدن یا دوره قاعدگی نامنظم یا سنگین است؛ وقتی که پزشک فکر می کند که بيمار دارای علائم اختلالات هیپوفیز یا هیپوتالاموس است یا علائم بیماری تخمدان یا بیضه دارد؛ یا هنگامی که پزشك مشکوک شود که کودک بلوغ جنسی تأخيري يا زودهنگام دارد؛ در مردان و زنان، به عنوان بخشی از اقدامات لازم براي ناباروری و اختلالات هیپوفیز یا غدد جنسی، درخواست مي شود.

اساس روش اندازه گیری:

اساس آزمون LH ایمونوانزیمومتری است.

این تست به کمک آنتی بادی منوکلونال اختصاصی به روش ساندویچی طراحی شده است بدین صورت که یک انزیم منوکلونال Anti -LH برای تثبیت برروی فاز جامد و یک آنتی بادی Anti-LH برای کونژوگاسیون با آنزیم HRP) ( مورد استفاده قرار گرفته است. با افزودن نمونه سرم مولکول LH به طور همزمان با دو آنتی بادی فوق واکنش داده و بین آنتی بادی متصل به فاز جامد و آنتی بادی کونژوکه شده با آنزیم ساندویچ می گردد.

پس ازگذشت زمان انکوباسیون (45 دقیقه ) در دمای اتاق و شستشو چاهک ها توسط محلول شستشو دهنده و اضافه کردن محلول سوبسترا و محلول رنگزا و انکوباسیون به مدت 15 دقیقه رنگ آبی ظاهر می گردد.با اضافه کردن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می شود.شدت رنگ در طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می گردد.

شدت رنگ رابطه مستقیم با غلظت LH در نمونه دارد.