PSA ELISA Kit

کیت سنجش PSA به روش الایزا نام
تعیین کمی غلظت PSA به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
Cancer ELISA kits نام دسته
96 تعداد تست
Sandwich ELISA اساس آزمایش
ng/ml 40-0 محدوده شناسایی
lµ 20 نمونه سرم نمونه
ng/ml 15/0 حساسیت
60 دقیقه مدت زمان آزمایش
12 ماه از تاریخ تولید عمر مفید

کیت PSA برای اندازه گیری کمی آنتی ژن اختصاصی پروستات در سرم انسان طراحی شده است.

مواد موجود در کیت

1. میکروپلیت پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti- PSA: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. معرف کونژوگه آنزیمی (1 ویال، ml 12)

3. استانداردهای PSA: 0, 1, 5, 10, 20, 40 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده (6 ویال، 0.5میلی لیتری). در مقابل اولین استاندارد WHO 96/668 کالیبر شده اند.

4. بافر شستشوی غلیظ: PBS-Tween (1 ویال 30 میلی لیتری،20X)

5. محلول سوبسترا- رنگزا: پروکسید هیدروژن و تترا متیل بنزدین (TMB). (1 ویال 11 میلی لیتری)

6. محلول توقف: اسید کلریدریک یک مولار (1 ویال،6 میلی لیتر).

7. سرم کنترل: PSA در سرم به همراه نگهدارنده (1 ویال،0.5 میلی لیتر).

موادی که در کیت وجود ندارند:

1. میکروپیپت­های دقیق

2. آب مقطر

3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس.

4. کاغذ جاذب رطوبت

مقدمه:

آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) یک زنجیر گلیکوپروتئینی با وزن تقریبی kDa 34 است که فعالیت سرین پروتئازی دارد. PSA از لحاظ ایمونولوژیک اختصاصی بافت پروستات است و از سلول های طبیعی، خوش خیم و سرطانی اپی تلیوم پروستات ترشح می شود. PSA از نظر عملکرد و خواص ایمونو شیمیایی از اسید فسفاتاز پروستاتی مجزا است.

غلظت PSA در سرم بیماران مبتلا به سرطان پروستات، هیپرتروفی پروستاتی خوش خیم و شرایط التهابی مرتبط با جراحی و متاستاز بیماری افزایش می یابد. در حال حاضر، PSA به عنوان مارکر سرمی ارزشمند که از صحت بالایی برخوردار است در تشخیص سرطان پروستات و پایش درمان تومور از طریق جراحی یا سایر درمان ها شناخته شده است.

اساس آزمایش:

این تست به کمک آنتی بادی منوکلونال اختصاصی به روش ساندویچی طراحی شده است. بدین گونه که یک آنتی بادی منوکلونال Anti-PSA برای تثبیت بر روی فاز جامد و یک آنتی بادی Anti-PSA برای کونژوگاسیون با آنزیم مورد استفاده قرار گرفته است. با افزودن نمونه سرم مولکول PSA با آنتی بادی های فوق واکنش داده و بین آنتی بادی متصل بر روی فاز جامد و آنتی بادی کونژوگه با آنزیم ساندویچ می گردد.

پس ازگذشت زمان انکوباسیون (45 دقیقه ) در دمای اتاق و شستشو چاهک ها توسط محلول شستشو دهنده و اضافه کردن محلول سوبسترا و محلول رنگزا و انکوباسیون به مدت 15 دقیقه رنگ آبی ظاهر می گردد.با اضافه کردن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می شود.شدت رنگ در طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می گردد.

شدت رنگ رابطه مستقیم با غلظت PSA در نمونه دارد.