FSH RIA Kit

کیت سنجش FSH به روش رادیوایمونواسی نام
تعیین کمی غلظت FSH به روش رادیوایمونواسی در سرم انسان نام کامل کیت
Fertility RIA kits نام دسته
100 تعداد تست
Immunoradiometric assay اساس آزمایش
mlU/ml 200-0 محدوده شناسایی
lµ 25 نمونه سرم نمونه
mlU/ml 09/0 حساسیت
30 دقیقه مدت زمان آزمایش
45 روز عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. لوله­‌های پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلونال Anti-FSH: (100 لوله).

2. تریسر I125 (1 ویال، ml10)

3. استانداردهای FSH: 0.0 , 2.5 ,5 ,25 ,50 , 100, 200 mIU/ml در بافر حاوی نگهدارنده (7 ویال، 0.5 میلی­لیتری)

4. سرم کنترل (1 ویال 1 میلی لیتری)

موادی که در کیت وجود ندارند

1. آب دیونیزه

2. سمپلر µl100-25 و lµ1000 (استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه گاما کانتر

مقدمه:

هورمون محرک فولیکول (FSH)گلیکوپروتئینی متشکل از دو زنجیره آلفا و بتا می­باشد که توسط اتصالات غیرکوالانسی بهم متصل شده­اند. زنجیره آلفا از 98 آمینواسید ساخته شده است که از لحاظ ساختمانی با دیگر هورمون­های گلیکوپروتئینی (HCG, LH, TSH) مشابه است. زنجیره بتا که برای هر هورمون اختصاصی است مسئول فعالیت ایمونولوژی خاص FSH می­باشد. FSH توسط سلول های بازوفیل هیپوفیز قدامی سنتز و ترشح می شود. هورمون رها کننده گنادوتروپین (GnRH) که از هیپوتالاموس ترشح می شود، رهایی FSH از هیپوفیز را تنظیم می کند. فعالیت هیپوتالاموس و هیپوفیز تحت تاًثیر غلظت استروئیدهای گردش خون کم و زیاد می­شود (فیدبک منفی).

در زنان، FSH با اتصال به گیرنده های موجود در سطح سلول های گرانولوزا مستقیما باعث تحریک رشد و بلوغ فولیکول های تخمدان و ترشح استروژن از آن ها می شود. در سیکل قاعدگی سطح سرمی FSH از یک شکل دوره­ای متابعت می­کند که منطبق بر تیتر خونی پروژسترون و استرادیول است. بفاصله کوتاهی قبل از تخمک گذاری، افزایش واضحی در مقدار FSH مشاهده می­شود که همراه با افزایش LH باعث پاره شدن فولیکول بالغ می­شود.

FSH در مردان تنظیم کننده اسپرماتوژنز است. برخلاف استروژن، هورمون های مردانه (آندروژن ها) غلظت FSH را کاهش نمی دهند و اثبات یک ارتباط فیدبک تنها از طریق LH امکان پذیر می باشد. به دلایلی که بخوبی شناخته نشده است، در مردان با آزواسپرمی و الیگواسپرمی غلظت FSH افزایش می یابد. در روش های ایمونواسی، در تومورهای بیضه معمولا غلظت FSH کاهش و غلظت LH افزایش را نشان می دهد. تصور می شود که این افزایش کاذب LH بواسطه واکنش متقابل با ترکیبات شبه hCG باشد که توسط تومور بیضه تولید می شود.

طراحی محصول:

کیت رادیوایمونومتریک (Immuno Radio Metric Assay) سنجش FSH بر اساس واکنش غیر رقابتی تک مرحله­ای می­باشد. در این آزمایش از دو آنتی بادی FSH مونوکلونال بسیار اختصاصی با توانایی تشخیص دو ملکول اپیتوپ متفاوت استفاده می­شود. یک آنتی بادی بصورت فاز جامد کوت شده در لوله و دیگری بعنوان ( ) TRACER استفاده می شود. هر دوی این آنتی بادی ها همزمان با آنتی ژنهای FSH موجود در استاندارد، سرم کنترل و نمونه واکنش می دهند. مواد غیر اختصاصی در مرحله شستشو از واکنش خارج می شوند میزان فرم اکتیویته موجود در لوله با غلظت FSH نمونه رابطه مستقیم دارد. استانداردهای FSH با غلظت مشخص همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد مقدار شمارش در مقابل غلظت FSH، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.