T3 Uptake ELISA Kit

کیت سنجش T3 Uptake به روش الایزا نام
تعیین کمی غلظت T3 Uptake به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
Thyroid ELISA kits نام دسته
96 تعداد تست
Competitive ELISA اساس ازمایش
λ 25 نمونه
حدود 60 دقیقه مدت زمان آزمایش
12 ماه از تاریخ تولید عمرمفید

مواد موجود در کیت:

1. پلیت پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-T4: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. محلول آنزیم کونژوگه:1 ویال حاوی T4-HRP در بافر نگهدارنده ، آماده مصرف (1 ویال،ml 12)

3. استانداردهای T4: 4 استاندارد در غلظتهای 15 , 25 , 35 , 45 % در بافر حاوی نگهدارنده.(غلظت دقیق استاندارد بر روی لیبل درج شده است) (4 ویال، 0.5ml).

4. بافر شستشوی غلیظ: PBS-Tween (1 ویال 30 ml)(20X)

5. محلول سوبسترا- رنگزا: پروکسید هیدروژن و تترا متیل بنزدین در بافر نگهدارنده ،آماده مصرف. (1 ویال 11ml)

6. محلول توقف: اسید کلریدریک یک نرمال (1 ویال،6 ml).

* محلول شستشو ، رنگزا و توقف در تمام کیتهای شرکت مشترک میباشند.

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست

1. سمپلرهای 25 و 100 میکرولیتری دقیق

2. آب مقطر

3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس.

4. کاغذ جاذب رطوبت

مقدمه:

هورمون­های تیروئیدی به دلیل حلالیت کمی که در محیط­های آبی دارند، به طور عمده به پروتئین­های حامل مانند گلوبولین تیروکسین، پره آلبومین و آلبومین متصل می­شوند. درصد بسیار کمی از این هورمون ها بصورت آزاد در جریان خون وجود دارند که این قسمت عامل فعالیت های بیولوژیکی این هورمون ها می باشد. مقدار آزاد هورمون های تیروئیدی نسبت عکس با مقدار متصل شده به پروتئین های سرم دارد. بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید غلظت های بالایی از هورمون های تیروئیدی دارند لذا پروتئین های سرم این افراد نسبت به افراد طبیعی اشباع تر می باشند. بالعکس افراد مبتلا به کم کاری تیروئید، غلظت های کمتری از هورمون های تیروئیدی را داشته لذا پروتئین های سرم این افراد نسبت به افراد طبیعی کمتر اشباع می باشد. در برخی حالات پاتولوژیک غلظت پروتئین های سرم افزایش می یابد که در نتیجه آن غلظت تام هورمون های تیروئیدی (بویژه T4) افزایش می یابد، در حالیکه عملکرد تیروئید طبیعی است. لذا تعیین مقدار برداشت هورمون های تیروئیدی (T-Uptake) همراه با تعیین مقدار تام هورمون های تیروئیدی در شرایط خاص نشانگر بهتری برای ارزیابی عملکرد تیروئید می باشد.

اساس روش اندازه گیری:

در این تست الایزا از آنتی بادی منوکلونال اختصاصی که بر علیه یکی از شاخص های آنتی ژنیک مولکول T4 تهیه شده است، استفاده می شود. به این شکل که ،چاهکها با غلظت مشخصی از مونوکلونال آنتی بادی Anti-T4 پوشش داده میشوند. مقدار مشخصی سرم و کونژوگه آنزیمی که محتوی T4 متصل به آنزیم HRP-T4 و تیروکسین می باشد، به چاهک ها اضافه می شود و مجموعه مخلوط می گردد. تیروکسین موجود در مجموعه برای اتصال به آنتی بادی پوشش داده شده و ظرفیت خالی پروتئین های سرم رقابت می کند. همچنین آنتی بادی پوشش داده شده برای اتصال به کونژوگه آنزیمی و تیروکسین موجود رقابت می کند. پس از 45 دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق ، چاهک ها با محلول شستشو شسته می شوند. با افزودن محلول سوبسترا - رنگزا و انکوباسیون بمدت 15 دقیقه رنگ آبی بوجود می آید. تولید رنگ با افزودن محلول توقف متوقف می گردد و رنگ آبی به زرد تبدیل می شود که شدت جذب در nm 450 اندازه گیری می شود. شدت رنگ رابطه معکوسی با میزان T-Uptake در نمونه مورد آزمایش دارد.