T4 ELISA Kit

کیت سنجش T4 به روش الایزا نام
تعیین کمی غلظت T4 به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
Thyroid ELISA kits نام دسته
96 تعداد تست
Competitive ELISA اساس آزمایش
g/dlµ 30-0 محدوده شناسایی
lµ 25 نمونه سرم نمونه
g/dlµ 1 حساسیت
حدود 60 دقیقه مدت زمان آزمایش
12 ماه از تاریخ تولید عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. پلیت پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-T4: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. معرف کونژوگه آنزیمی:آنتی ژن T4 نشاندار شده با آنزیم HRP(1 ویال، ml 12)

3. استانداردهای T4: 0.0 , 2.5 ,5.0 ,10 ,15 ,30 µg/dl در بافر حاوی نگهدارنده (6 ویال، 0.5 میلی لیتری).

4. بافر شستشوی غلیظ: PBS-Tween (1 ویال 30 میلی لیتری،20X)

5. محلول سوبسترا- رنگزا: پروکسید هیدروژن و تترا متیل بنزدین (TMB). (1 ویال 12 میلی لیتری)

6. محلول توقف: اسید کلریدریک یک نرمال (1 ویال، 6 میلی لیتر).

7. سرم کنترل: T4 در سرم به همراه نگهدارنده (1 ویال،1 میلی لیتر).

موادی که در کیت وجود ندارند:

1. آب دیونیزه

2. سمپلر µl200-20و lµ1000 -100 (استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه الایزا با پهنای باند 10nm یا کمتر و دامنه OD 0-3.5 یا بیشتر در طول موج 450nm

4. دستگاه شستشو (washer) برای میکروپلیت ها

5. کاغذ جاذب

مقدمه:

تیروکسین یا 3، 5،´3،´5 - تترا یدو تیرونین(T4) هورمون اصلی غده تیروئید است که توسط هیپوتالاموس و هیپوفیز با یک مکانیسم فیدبک حساس تنظیم می­شود. TRH تولید شده توسط هیپوتالاموس با تحریک هیپوفیز باعث رهاسازی TSH شده که خود با اثرگذاری بر تیروئید باعث آزادسازی T4 و T3 می­شود. دو هورمون تیروئیدی T3 و T4 توسط مکانیسم فیدبک، ترشح TSH و TRH را کنترل می­کنند. بیش از 99 درصد T4 به پروتئین پلاسمائی مانند گلبولین اتصالی به تیروکسین (TBG) (70درصد)، پره آلبومین(20درصد) و آلبومین (10درصد) متصل می باشد. بنابراین مقدار آزاد T4 کمتر از 0.1% از کل T4 می­باشد. T4 آزاد به علت اتصال به TBG وارد سلول­ها شده و اثر بیولوژیکی خود را اعمال می­کند.

اندازه گیری T4توتال توسط روش های ایمونواسی قابل اطمینان ترین آزمایش غربالگری برای تشخیص اختلالات تیروئیدی در بیماران است. افزایش T4 در پرکاری تیروئید (هیپرتیروئیدی) ناشی از بیماری های گریو (Grrave)، پلومر (Plummer) ، تومورهای تروفوبلاستی و تیروئیدیت مشاهده می شود. غلظت های پایین T4 (هیپوتیروئیدی) با کم کاری تیروئید مادرزادی، میکزودم، تیروئیدیت مزمن (بیماری هاشیماتو) و برخی اختلالات ژنتیکی در ارتباط است.

طراحی محصول:

در این تست الایزا از آنتی بادی منوکلونال اختصاصی که بر علیه یکی از شاخص های آنتی ژنیک مولکول T4 تهیه شده است، استفاده می شود. به این شکل که ،چاهکها با غلظت مشخصی از مونوکلونال آنتی بادی Anti-T4 پوشش داده میشوند. مقدار مشخصی سرم و آنتی ژن T4 کونژوگه شده با آنزیم HRP به چاهک اضافه می شود. در این روش از 8- آنیلینو- 1- نفتالن سولفونات (ANS) برای جدا کردن T4 از پروتئین های پلاسما برای اندازه گیری غلظت توتال T4 استفاده می شود. در زمان انکوباسیون، T4-HRP و T4 موجود در سرم و استاندارد برای اتصال به آنتی بادی مونوکلونال Anti-T4 موجود در کف چاهکها رقابت می کنند. پس از 45 دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق ، چاهک ها با محلول شستشو شسته می شوند. با افزودن محلول سوبسترا - رنگزا و انکوباسیون بمدت 15 دقیقه رنگ آبی بوجود می آید. تولید رنگ با افزودن محلول توقف متوقف می گردد و رنگ آبی به زرد تبدیل می شود که شدت جذب در nm 450 اندازه گیری می شود. شدت رنگ رابطه معکوسی با غلظت T4 در نمونه مورد آزمایش دارد.