Rapid MDMA Drug test

رپید تست اکستازی نام
مواد مخدر نام دسته
25/50 تستی تعداد تست
500 ng/ml حد مرزی (Cut off)

این تست جهت تشخیص کیفی اکستازی در ادرار است که تنها برای استفاده دارویی و تشخیص in vitro مورد می­باشد.

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می­نماید و حساسیت این تست ng/ml500 می­باشد. (Cut off:500ng/mL)

مواد موجود در کیت:

1. بروشور

2. نوار تست

نوار تست حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد اکستازی و ترکیب پروتئین – اکستازی کنژوگه شده می­باشد. آنتی بادی ثانویه تهیه شده در گونه بز نیز برای خط کنترل به کار گرفته شده است .

مواد مورد نیاز که در کیت وجود ندارد:

1. ظرف جمع اوری نمونه

2. تایمر

مقدمه:

متیلن دیاکسی­-مت­امفتامین (اکستازی)­ یک داروی سنتتیک می­باشد که اولین بار بوسیله یک شرکت دارویی آلمانی در سال 1914 برای درمان چاقی ساخته شد. اگر این دارو به طور مرتب استفاده شود، تاثیراتی مانند فشار و کشش ماهیچه­ای و تعریق را در پی دارد. اکستازی یک محرک نمی­باشد ولی این خاصیتش با داروی­ آمفتامین مشترک می­باشد آمفتامین باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب می­شود و اکستازی باعث تغییرات ادراکی به شکل حساسیت زیاد به نور، مشکل در تمرکز و تاری دید در افرادی که مصرف می­کنند، می­شود. به نظر می­رسد مکانیسم عمل آن از طریق آزاد سازی انتقال دهنده­های عصبی می­باشد. اکستازی ممکن است باعث ترشح دو­پامین شود، اگرچه نظر عمومی بر این است که اثر ثانویه دارو می­باشد. شایع ترین اثر داروی اکستازی برای افرادی که با دز معقول استفاده می­کنند، قفل شدن فک­ها می­باشد. تست رپید اکستازی زمانی نتیجه مثبت را نشان می­دهد که متیلن دی اکسی - مت امفتامین در ادرار به بالایng ∕ml 500 برسد

اساس روش:

تست رپید اکستازی یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می­باشد. داروهایی که در نمونه ادرار ممکن است یافت شوند با داروهای حاصل از متابولیک کبد برای اتصال به آنتی بادی­ها در رقابت هستند. در طی آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می­کند. اگر اکستازی موجود در ادرار زیر ng/ml 500 باشد محل­های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی­کند . آنتی بادی که بر روی ذرات موجود است به وسیله اکستازی ترکیب شده جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناحیه خط تست (T) برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح اکستازی بالایng ∕ ml 500 باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل­های اتصال آنتی بادی­های اکستازی را اشغال می­کند. اگر وجود اکستازی در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی که اگر نمونه ادرار حاوی مقادیر اکستازی کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می­شود. به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل (C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.

برخی از داروهایی که ممکن است با تست MDMA  مثبت کاذب ایجاد کند:

 داروهای OTC سرماخوردگی و ضد آلرژی:

 • افدرین
 • سودوافدرین و دزوکسی افرین
 • فنیل افرین

 داروهای OTC ضد چاقی:

 • فنیل پروپانول آمین

 اسپری‌های OTC بینی:

 • افرین

 داروهای ضد آسم:

 • Marax

سایر داروها:

 •  بوپروپیون
 • کلرپرومازین
 • دزیپرامین
 • دکستروآمفتامین
 • ایزوکسوپرین
 • لابتالول
 • متیل فنیدیت
 • ریتودرین
 • سلژیلین
 • تریمیپرامین