T3 RIA Kit

کیت سنجش T3 به روش رادیوایمونواسی نام
تعیین کمی غلظت T3 به روش رادیوایمونواسی در سرم انسان نام کامل کیت
Thyroid RIA kits نام دسته
100 تعداد تست
Immunoradiometric assay اساس آزمایش
ng/ml 8-0 محدوده شناسایی
lµ 25 نمونه سرم نمونه
ng/ml 0.08 حساسیت
30 دقیقه مدت زمان آزمایش
45 روز عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. لوله‌های پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-T3 : (100 لوله).

2. تریسرI125 (1 ویال، ml 20)

3. استانداردهای T3: 0.0 , 0.5 ,1.0 ,2.0 ,4.0 ,8 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده (6 ویال، 1 میلی لیتری).

4. سرم کنترل (1 ویال 1 میلی لیتری)

موادی که در کیت وجود ندارند

1. آب دیونیزه

2. سمپلر µl200-25 و lµ1000 (استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه گاما کانتر

مقدمه:

هورمون های T4 و 3، 5،´3،- تری یدو تیرونین(T3) در گردش خون با اتصالات ضعیفی به پروتئین­های ناقل پلاسما شامل TBG (گلوبولین متصل شونده تیروکسین) و TBPA (پیش آلبومین متصل شونده تیروکسین ) وصل شده­اند. غلظت T3 موجود در گردش خون بطور قابل ملاحظه­ای از غلظت T4 کمتر است، اما از لحاظ بیولوژیکی بسیار فعالتر از T4 می­باشد.

اندازه گیری غلظت T3 در تشخیص بیماری های تیروئید عامل مهمی محسوب می شود. تعیین غلظت T3 در شناسائی موارد پرکاری تیروئید با غلظت T4 طبیعی و T3 افزایش یافته اهمیت دارد. افزایش T3 بدون افزایش در T4 غالبا نشان دهنده عود پرکاری تیروئید در بیماران درمان شده قبلی است. یکی دیگر از کاربردهای بالینی T3 در بیماران با عملکرد طبیعی غده تیروئید است که تنها با غلظت طبیعی T3 قابل تایید است اگر چه غلظت T4 پایین باشد.

اندازه گیری T3 همچنین در پایش بیماران مبتلا به پرکاری تحت درمان و بیماران بهبود یافته که درمان خود را قطع کرده اند، سودمند می باشد. به خصوص در تشخیص بین پرکاری و عملکرد طبیعی غده تیروئید (یوتیروئید) ارزشمند است.

علاوه بر پرکاری تیروئید، غلظتT3 همانند T4 در دوران بارداری، دریافت قرص های ضد بارداری یا استروژن درمانی افزایش می یابد که نتیجه افزایش غلظت پروتئین TBG می باشد. همچنین کاهش غلظت TBG با کاهش غلظت T3 همراه می گردد. این تغییرات در غلظت T3، انعکاس درستی از وضعیت غده تیروئید نشان نمی دهند.

در اکثر موارد هیپرتیروئیدی مقدار T3 و T4 توأماً بالاست ولی در بعضی از حالات مانند Thyrotoxicosis غلظت T3 به تنهایی بالا بوده در حالیکه T4 و TBG طبیعی هستند. مقادیر بالای T3 همچنین در ندول­های تیروئید و ادنوم توکسیک پلامر دیده می­شود.

طراحی محصول:

کیت رادیوایمنواسی سنجش T3 از نوع رقابتی می­باشد. T3 موجود در نمونه­ها برای اتصال به آنتی پلی کلونال خرگوشی COAT شده در انتهای لوله­ها با T3 یددار نشاندار شده (I125) به رقابت می­پردازد. میزان فرم اکتیویته موجود در لوله با غلظت T3 نمونه رابطه معکوس دارد. استانداردهای T3 همراه با غلظت مشخص همراه با نمونه‌­های مجهول آزمایش می­شوند که بر اساس منحنی استاندارد مقدار شمارش در مقابل غلظت T3، غلظت نمونه مجهول بدست می­آید.