Free T3 ELISA Kit

کیت سنجش Free T3 به روش الایزا نام
تعیین کمی غلظت Free T3 به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
Thyroid ELISA kits نام دسته
96 تعداد تست
Competitive ELISA اساس ازمایش
pg/ml 24-0 محدوده شناسایی
λ 50 نمونه
pg/ml 05/0 حساست
حدود 60 دقیقه مدت زمان آزمایش
12 ماه از تاریخ تولید عمرمفید

مواد موجود در کیت:

1. پلیت پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-T3: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. محلول آنزیم کونژوگه:1 ویال حاوی T3-HRP در بافر نگهدارنده ، آماده مصرف (1 ویال،ml 12)

3. استانداردها: 6 استاندارد در غلظتهای 0، 1.5 ،3.0 ،6.0 ،12 و 24 (pg/ml) در بافر حاوی نگهدارنده. (6 ویال، 1 ml).

4. بافر شستشوی غلیظ: PBS-Tween (1 ویال 30 ml)(20X)

5. محلول سوبسترا- رنگزا: پروکسید هیدروژن و تترا متیل بنزدین در بافر نگهدارنده ،آماده مصرف. (1 ویال 11ml)

6. محلول توقف: اسید کلریدریک یک نرمال (1 ویال،6 ml).

7. سرم کنترل: FT3 در سرم به همراه نگهدارنده (1 ویال،1 ml).

* محلول شستشو ، رنگزا و توقف در تمام کیتهای شرکت مشترک میباشند.

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست:

1. سمپلرهای 50 و 100 میکرولیتری دقیق

2. آب مقطر

3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس.

4. کاغذ جاذب رطوبت

مقدمه:

اندازه گیری غلظت Free T3 در تشخیص بیماری های تیروئید عامل مهمی محسوب می شود. تعیین غلظت T3 توتال در شناسائی موارد پرکاری تیروئید با غلظت T4 طبیعی و T3 افزایش یافته اهمیت دارد. افزایش T3 توتال بدون افزایش در T4 غالبا نشان دهنده عود پرکاری تیروئید در بیماران درمان شده قبلی است. یکی دیگر از کاربردهای بالینی T3 توتال در بیماران با عملکرد طبیعی غده تیروئید است که تنها با غلظت طبیعی T3 قابل تایید است اگر چه غلظت T4 پایین باشد.با این حال تنها شکل آزاد هورمون، Free T3 دارای نقش بیولوژیک فعال در بدن میباشد.از این رو سنجش میزان Free T3 در ردیابی و درمان بیماریهای مرتبط با غده تیروئید از اهمیت بالایی برخوردار است.از سوی دیگر، غلظت T3 همانند T4 در دوران بارداری، دریافت قرص های ضد بارداری یا استروژن درمانی به طور کاذب افزایش می یابد که نتیجه افزایش غلظت پروتئین TBG می باشد. همچنین کاهش غلظت TBG با کاهش غلظت T3 همراه می گردد. این تغییرات در غلظت T3، انعکاس درستی از وضعیت غده تیروئید نشان نمی دهند. بنابراین سنجش Free T3 مطابقت بهتری با شرایط بالینی بیمار خواهد داشت.

اساس روش اندازه گیری:

در این تست الایزا از آنتی بادی منوکلونال اختصاصی که بر علیه یکی از شاخص های آنتی ژنیک مولکول T3 تهیه شده است، استفاده می شود. به این شکل که ،چاهکها با غلظت مشخصی از مونوکلونال آنتی بادی Anti-T3 پوشش داده میشوند. مقدار مشخصی سرم و آنتی ژن T3 کونژوگه شده با آنزیم HRP به چاهک اضافه می شود. در زمان انکوباسیون، T3-HRP و T3 Freeموجود در سرم و استاندارد برای اتصال به آنتی بادی مونوکلونال Anti-T3موجود در کف چاهکها رقابت می کنند. پس از 45 دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق ، چاهک ها با محلول شستشو شسته می شوند. با افزودن محلول سوبسترا - رنگزا و انکوباسیون بمدت 15 دقیقه رنگ آبی بوجود می آید. تولید رنگ با افزودن محلول توقف متوقف می گردد و رنگ آبی به زرد تبدیل می شود که شدت جذب در nm 450 اندازه گیری می شود. شدت رنگ رابطه معکوسی با غلظت T3 Freeدر نمونه مورد آزمایش دارد.