LH RIA Kit

کیت سنجش LH به روش رادیوایمونواسی نام
تعیین کمی غلظت LH به روش رادیوایمونواسی در سرم انسان نام کامل کیت
Fertility RIA kits نام دسته
100 تعداد تست
Immunoradiometric assay اساس آزمایش
mlU/ml 200-0 محدوده شناسایی
lµ 50 نمونه سرم نمونه
mlU/ml 0.22 حساسیت
30 دقیقه مدت زمان آزمایش
45 روز عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. لوله‌­های پوشانده شده با آنتی بادی مونوکلونال Anti-LH: (100 لوله).

2. تریسر I125 (1 ویال، ml 5)

3. استانداردهای LH: 0.0 , 2 ,5 ,20 ,50 , 100, 200 mIU/ml در بافر حاوی نگهدارنده (7 ویال، 1 میلی­لیتری)

4. سرم کنترل (1 ویال 1 میلی لیتری)

موادی که در کیت وجود ندارند

1. آب دیونیزه

2. سمپلر µl50 و lµ1000 ( استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه گاما کانتر

مقدمه:

هورمونLuteinizing Hormone) LH) ملکولی گلیکوپروتئینی بزرگی است که دارای دو زیرواحد آلفا و بتا می باشد. زیرواحد آلفا در سه هورمون TSH، HCG و FSH مترشحه از هیپوفیز قدامی یکسان هستند، در حالیکه زیرواحد بتا در آنها متفاوت بوده و این زیرواحد توانایی اتصال به رسپتور مربوطه را داراست. این هورمون از هیپوفیز قدامی از سلول هایی تحت عنوان گنادوتروف ها ترشح می شوند. در هر دو جنس زن و مرد، LH ترشح استروئیدهای جنسی از غدد جنسی را تحریک می کند. در بیضه ها، اتصال LH به رسپتورهای روی سلولهای لیدیگ (Leydig cells) باعث تحریک سنتز و ترشح تستوسترون می شود. در تخمدان ها، LH باعث تحریک ترشح استروژن می شود. در زنان، تخمک گذاری فولیکول های بالغ در تخمدان با ترشح ناگهانی و بالای LH القاء می شود که تحت عنوان موج LH قبل از تخمک گذاری (preovulatory LH surge) نامیده می شود. سلول های باقی مانده داخل فولیکول های تخمک گذاری شده برای تشکیل اجسام زرد رشد می کنند. این اجسام زرد هورمون های استروئیدی پروژسترون و استرادیول ترشح می کنند که پروژسترون برای نگهداری بارداری ضروری است. در اغلب پستانداران، LH برای ادامه بقاء و عملکرد اجسام زرد مورد نیاز است. در واقع نام LH از این اثر تولید جسم زرد (luteinization) از فولیکول های تخمدان منشاء گرفته شده است. تعیین غلظت این هورمون در مسئله باروری حائز اهمیت می باشد. اين تست برای ارزیابی عملکرد هیپوفیز بيمار، شامل مسائل باروری، نارسایی غدد جنسی، مسائل دوران بلوغ یا تومورهای هیپوفیز؛ هنگامی که فرد دچار مشکل حامله شدن یا دوره قاعدگی نامنظم یا سنگین است؛ وقتی که پزشک فکر می کند که بيمار دارای علائم اختلالات هیپوفیز یا هیپوتالاموس است یا علائم بیماری تخمدان یا بیضه دارد؛ یا هنگامی که پزشك مشکوک شود که کودک بلوغ جنسی تأخيري يا زودهنگام دارد؛ در مردان و زنان، به عنوان بخشی از اقدامات لازم براي ناباروری و اختلالات هیپوفیز یا غدد جنسی، درخواست مي شود.

اساس روش اندازه گیری :

کیت رادیوایمونومتریک اسی (Immuno Radio Metric Assay) سنجش LH بر اساس واکنش غیر رقابتی تک مرحله ای می باشد. در این آزمایش از دو آنتی بادی LH مونوکلونال بسیار اختصاصی با توانایی تشخیص دو ملکول اپیتوپ متفاوت استفاده می شود. یک آنتی بادی بصورت فاز جامد کوت شده در لوله و دیگری بعنوان) 125(I TRACER استفاده می شود. هر دوی این آنتی بادی ها همزمان با آنتی ژن های LH موجود در استاندارد، سرم کنترل و نمونه واکنش می دهند. مواد غیر اختصاصی در مرحله شستشو از واکنش خارج می شوند. میزان فرم اکتیویته موجود در لوله با غلظت LH نمونه رابطه مستقیم دارد. استانداردهای LH با غلظت مشخص همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد مقدار شمارش در مقابل غلظت LH، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.