Beta- hCG RIA Kit

کیت سنجش β-HCG به روش رادیوایونواسی نام
تعیین کمی غلظت β-HCG به روش رادیوایمونواسی در سرم انسان نام کامل کیت
Fertility RIA kits نام دسته
100 تعداد تست
Immunoradiometric assay اساس آزمایش
mlU/ml 2500-0 محدوده شناسایی
lµ 50 نمونه سرم نمونه
mlU/ml 0.23 حساسیت
30 دقیقه مدت زمان آزمایش
45 روز عمر مفید

کیت hCG جهت سنجش هورمونhCG در سرم انسان طراحی وساخته شده است

مواد موجود در کیت

1. لوله­‌های پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونال Anti-β-hCG: (100 لوله).

2. تریسر I125 (1 ویال 10 میلی لیتری)

3. استانداردهای β-hCG: 0, 5, 20, 50, 100, 500, 1000, 2500 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده (8 ویال، 1 میلی لیتری).

4. Serum Diluent ( 1 ویال 50 میلی­لیتری )

5. سرم کنترل (1ویال 1 میلی لیتری)

موادی که در کیت وجود ندارند

1. آب دیونیزه

2. سمپلر µl200-25 و lµ1000 (استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه گاما کانتر

مقدمه:

هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی 38000 دالتون است که توسط سلول های تروفوبلاست جفت در دوران بارداری سنتز می شود. hCG متشکل از دو زیرواحدآلفا و بتا می­باشد. زیرواحد آلفا hCG مشابه زیرواحد آلفا هورمون های LH، FSH و HCG انسانی است و زیرواحد بتا مسوول اثرات هورمونی اختصاصی مولکول hCG می باشد. بواسطه شباهت های ساختمانی، خصوصیات فیزیولوژیک و ایمونولوژیک hCG تقریبا مشابه هورمون LH است. hCG دارای اثرات لوتئوتروپیک بوده و شکل گیری جسم زرد را حمایت می کند. hCG همچنین عملکرد هورمونی بیضه و غده آدرنال جنین را تعیین می کند. hCG سرم در مراحل اولیه حاملگی ظاهر شده، غلظت آن تدریجاً افزایش می­یابد به طوریکه در سه ماهه اول به اوج خود می­رسد سپس بصورت پیشرونده تا زمان زایمان کاهش می­یابد. بنابراین اندازه گیری hCG خصوصاً در سه ماهه اول یک اقدام مهم برای پایش حاملگی است. علاوه بر تشخیص زودهنگام بارداری، اندازه گیری hCG همچنین در تشخیص بارداری های غیر طبیعی اهمیت دارد. در بارداری خارج رحمی نسبت به بارداری طبیعی سرعت افزایش hCG آهسته تر بوده و در سطوح پایین تری باقی می ماند. غلظت بالای hCG عموما در بارداری چند قلویی و در بیماران با تومورهای تروفوبلاست و غیر تروفوبلاست نظیر بیضه، پستان، کارسینوما برونشیال و سلول های رویانی مشاهده می شود.

اساس آزمایش:

کیت رادیوایمونومتریک اسی (Immuno Radio Metric Assay) سنجش β-hCG بر اساس روش غیر رقابتی تک مرحله ای می باشد. در این آزمایش از دو آنتی β-hCG مونوکلونال بسیار اختصاصی که توانایی تشخیص دو ملکول اپیتوپ متفاوت را داراست، استفاده می شود. یک آنتی بادی که بصورت فاز جامد کوت شده در لوله می باشد و دیگری بعنوان (I125) TRACER استفاده می شود. هر دوی این آنتی بادی ها همزمان با آنتی ژن های β-hCG موجود در استاندارد، سرم کنترل و نمونه واکنش می دهند. مواد غیر اختصاصی در مرحله شستشو از واکنش خارج می شوند میزان فرم اکتیویته موجود در لوله با غلظت β-hCG نمونه رابطه مستقیم دارد. استانداردهایβ-hCG با غلظت مشخص همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد مقدار شمارش در مقابل غلظت β-hCG ، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.