تفاهم نامه همکاری پادیاب طب و پژوهشگاه ابن سینا

در راستای ایجاد زمینه همکاری و بهره مندی از ظرفیت ها و توانایی های علمی ، پژوهشی و تولیدی، تفاهم نامه همکاری مشترک میان شرکت پادیاب طب متعلق به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا به امضاءرسید.

بنابر این گزارش در این تفاهم نامه همکاری به مدت 2 سال از 1401/10/17 به امضای دکتر مهدی مهدویان صدر مدیرعامل پادیاب طب و دکتر محمدرضا صادقی رئیس پژوهشگاه ابن سینا رسید، همکاری در انجام کلیه اقدامات مربوط به طراحی و اجرای پروژه های آزمایشگاهی ، تحقیق توسعه، فازنیمه صنعتی ، تولید صنعتی ، تجاری سازی و انتقال دانش  و فناوری مورد تاکید قرار گرفته است.