بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر جان‌بابائی و هیئت همراه

آزمایشگاه جامع غربالگری HPV در تاریخ مورد بازدید جناب دکتر جان‌بابائی، معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه هیئت بلند پایه از وزارت متبوع قرار گرفت. در این دیدار مشروح عملیات اجرای پروتکل غربالگری ارائه و از کلیه بخش‌های آزمایشگاه بازدید شد. جناب دکتر جان‌بابائی پتانسیل ایجاد شده در شرکت پادیاب طب را برای اجرای آزمون‌های مولکولی نوین که در انتخاب هدفمند داروهای شیمی درمانی در کنترل سرطان مفید ارزیابی نمودند.

بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
بازدید جناب دکتر جان‌بابائی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت