بازدید رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت از شرکت پادیاب طب

در تاریخ 7 شهریور ماه 1401 دکتر عبدالحسین ناصری رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش به همراه کارشناسان از شرکت پادیاب طب بازدید نمودند.